2013-04-30 

Svenljungagruppen har haft möte med Naturvårdsverket.

Då vi uppfattar det som att vargen får orimligt stora resurser från Naturvårdsverket så efterlyste vi en redovisning om hur fördelningen av de resurser som man förfogar över ser ut per varje rödlistad art. Detta sa man sig inte ha kontroll över utan utryckte det så att man lade alla pengar i en klump och fördelade det till länsstyrelserna som sedan ficka ansvar att fördela ut pengarna efter behov. Vi tycker det är mycket anmärkningsvärt att en statlig myndighet inte har bättre styrning över hur man prioriterar sina resurser ändliga resurser (våra skattepengar). Vi har 4000 rödlistade arter i Sverige och många är i mycket större behov av insatser än världens vanligaste rovdjur vargen. Detta kommer vi att gå vidare med.

 

Vi hävdade att vi med bred marginal redan i dag uppnått GYBS enligt art och habitatdirektivet. Men NVV påstod som väntat att genetiken måste förbättras. De kunde inte bemöta den kritik vi framförde att de utgår från en felaktig genetisk modell där deras referenspopulation har en inavelsgrad om F=0.

 

Det anmärkningsvärda är att Naturvårdsverket och EU kommissionen själva hittar på krav som inte finns med i art och habitatdirektivet. Som t.ex. att det skall krävas en inavelsgrad om högst F=10 och att vargstammen inte skall förlora mer än 5 % genetisk variation på 100 år. Dessa krav finns inte i det avtal som Sverige har undertecknat och skulle därför inte hålla i en domstol. Men det är uppenbart att tjänstemännen styr frågan utifrån personliga intressen. De följer inte art och habitatdirektivets text utan skapar egna tolkningar och kravspecifikationer. Därför är det nödvändigt att vi får frågan prövad i domstol.

 

Vi klargjorde att det kommer att bli kraftfulla protester om man kommer att hävda att GYBS skulle ligga på så högt antal som 380 som de flaggat för. Men man svarade att man inte kunde ta hänsyn till påtryckningar från landsbygdsbefolkningen.

 

Då vi påpekade att det står i art och habitatdirektivet att man även skall uppnå lokal acceptans så såg de frågande på oss. Lokal acceptens verkar inte finnas som term i huset, inte heller insikten om de skador som drabbar landsbygdsbefolkningen. Vår uppfattning är att Naturvårdsverket inte kommer att ta någon hänsyn till landsbygdsbefolkningen och dess näringar när man presenterar en ny förvaltningsplan i juni.

 

Det är helt uppenbart att Naturvårdsverket körs utan politiskt styrning. Så här kan vi inte ha det. Gynnsam bevarande status är ett tillstånd som inte skall beslutas av empatifattiga tjänstemän utan av ansvarsfulla politiker. Vi får hoppas att ansvariga politiker inte gömmer sig eller låter sig styras av Naturvårdsverkets tjänstemän utan tar tillbaka initiativet och bestämmanderätten i frågan.

 

Svenljungagruppen

 

Thomas Ekberg, Urban Nilsson, Bengt Håkansson, Leif Andreasson, Mikael Fransson, Kjell Lennartsson

 

För mer information angående denna pressrelease: Thomas Ekberg 070-3201969

 

2013-04-18

Vargatack i Sätila, se filmen på denna sida.

 

2013-03-28

Presentationen från mötet med Miljöministern Lena Ek finns att läsa här. ladda ner

Pressrealese angående
Svenljungagruppens möte med Miljöminister Lena Ek.

Under onsdagen så hade vi ett kort men intensivt möte med
Miljöminister Lena Ek där vi fick möjlighet att lägga fram synpunkter på
vargförvaltningen. Vi tog upp frågan om gynnsam bevarande status (GYBS). Miljöministern
berättade att hon var bedrövad att inte NVV tidigare tagit fram
sårbarhetsanlysen då den faktiskt skall ligga som grund för GYBS. Hon drev
igenom detta när hon tillträdde som ny minister under 2012.  När vi påpekar att NVV nu verkar göra allt
för att gömma undan sårbarhetsanlysen så menar ministern att det inte kan göras
då även EU kräver att den skall vara med. Vi påvisar att forskarna inte har ett
vetenskapligt stöd för den riskberäkning som legat till grund för framtagandet
av MVP värdet. Det lovade hon att sätta sig in i. Hon berättade att NVV har
fått i uppdrag av regeringen att ta fram GYBS. Detta skall vara klart i juni.  Sedan skall en ny förvaltningsplan tas fram
och en ny proposition läggas fram i riksdagen. Om allt går vägen så kommer
sedan Sverige, enligt ministern, att kunna förvalta vargstammen genom
skyddsjakt nästa vinter.

Vi tog upp genetikproblemet och där påpekade vi att man bör
tillämpa en adaptiv förvaltning så att man anpassar vargstammens storlek efter
den invandring
vi har. Vilket skulle innebära en att vi max kan ha ca 160
vargar. Att koppla adaptiv förvalting på genetikfrågan verkade vara nytt för
miljöministern. Vi påpekade också att den genetiska beräkning som NVV lutar sig
på är felaktig då den utgår från en vargstam med 0 i inavelsgrad vilket då
endast kan innebära olika grader av mindre bra. Man skulle i stället utgått
från den inavlade stam som vi har och ställt sig frågan hur den får en
bättre inavelsgrad.

Vi påpekade att det var extremt nonchalant beteende av
Naturvårdsverket och vargutredningen men även av ministern att hon inte sett
till att vi fått fram en ekonomisk konsekvensanalys av vargen kostnader för
drabbade människor och dess näringar. Vet man inte vilka uppoffringar som
människor för göra så är det också svårt att sätta sig in i den frusteration
som människorna på landsbygden nu känner. 
     

Då vi gick med i EU så klassades våra skyddsvärda arter in i
olika bilagor. Denna klassning ligger fortfarande kvar även om en art har uppnått
gynnsam bevarande status. Detta innebär att t.ex. att en art som björnen som vi
har i tusental måste stå under begreppet skyddsjakt och därmed stå under EUs
bevakning. Skarv är också en sådan art. Vi uppmanade Lena Ek att ta tag i den
fråga men hon upplyste om att det arbetet redan var i gång genom att hon lyft
frågan mot EU. Hon var dock inte intresserad av att ta frågan så långt som att
begära omförhandling eller utträde ur Bernkonventionen i dag.

Svenljungagruppen drev under förra året en landsomfattande
eftersökstrejk för att sätta press på politikerna och för att få upp vargfrågan
på bordet. Då Lena Ek under hösten deklarerade att hon vill jobba för en
begränsad vargstam om ca 180 vargar så avbröt vi strejken. Vi tyckte därmed att
hon utryckte empati och förståelse för landbygdens befolkning och dess
näringar. Hon fick ta emot enorm kritik för detta uttalande från den del av
varglobbyn som vill en obegränsad vargstam i Sverige.  TT och dagens Eko som är varglobbyns
förlängda arm tog öppet parti i frågan. Varglobbyn med Naturskyddsföreningen
och Rovdjursföreningen har sedan under året saboterat genetiskt förstärkning av
den svenska vargstammen genom att man överklagat den genetiska urvalsjakt som
både forskare och NVV har varit eniga att den behövdes.

Vi ser problematiken som ministern har med en oresonlig
varglobby som hela tiden obstruerar demokratiska beslut genom överklaganden. Vi
ser också kopplingen som varglobbyn har till EU kommissionen där man verkar
sitta med direktkontakt med kommissionär Potosnic. Han i sin tur kommer med nya
krav som aldrig tidigare har ställts mot andra länder och som inte ens finns
författat i art och habitatdirektivet! 

Då vi känner att vi har en miljöminister som faktiskt vågar
värna landsbygdbefolkningen mot kraven om en obegränsad vargstam från en
empatilös varglobbyorganisation, så stödjer vi det arbete som hon nu försöker
genomföra.  Därför så kommer vi inte att
återuppta eftersökstrejken som var planerad till 1: april. Men vi kommer noga
att följa hur NVV jobbar med framtagandet av GYBS.

Skulle framtagandet av detta antal inte kunna försvaras vetenskapligt
utifrån MVP värde och de hänsyn som skall tas till människor och dess
näringar enligt art och habitdirektivets portalparagraf så finner vi ingen
annan väg än att vi då tar till landsomfattande eftersökstrejk igen. Lena Ek
lovade oss ett förnyat möte efter att NVV fastlagt nivån för GYBS.

Vår presentation som vi visade för miljöministern finns på
www.vargtak.nu

Svenljungagruppen

Thomas Ekberg, Urban Nilsson, Bengt Håkansson, Leif
Andreasson, Thomas Persson, Mikael Fransson, Kjell Lennartsson

 

 

2013-03-27

Svenljungagruppen

träffar Miljöminister Lena Ek i dag, pressmeddelande från
Svenljungagruppen.

 

2013-01-31

Svenljungagruppen tar i en debattext i dag upp frågan om hur utbredd kunskapen om den svenska vargstammen egentligen är bland våra beslutsfattare och skriver, Vi har 250 till 300 vargar mer än vad som krävs enligt EUs art och habitdirektiv.

 

När man läser inläggen efter dagens nyhet om vargjakt på 16 vargar så slås man av hur dåligt pålästa våra beslutsfattare är i vad som krävs för att uppnå gynnsam bevarande status. Flera säger i intervjuer och debattinlägg att jakten är bra för då kan vi uppnå gynnsam bevarande status.

Men faktum är att vi för länge sedan uppnått gynnsam bevarande status enligt vad som krävs för detta i EU:s art och habitatdirektiv. Det som krävs är att vi har en sårbarhetsanalys utförd av forskare, och det har vi. Denna analys säger att vi behöver 40 vargar i Sverige och Norge för att det skall var mindre än 10 procent risk att arten dör ut inom 100 år. När forskarna även inkluderat eventuella katastrofer så innebar det 100 vargar vilket ger cirka 80 vargar i Sverige.

I art och habitatdirektivet står det att Gynnsam bevarande status skall vara ”betydligt över” detta värde. Eftersom man redan tagit höjd för alla tänkbara katastrofer och vargstammens höga inavelsgrad så kan inte ”betydligt över” vara mer än 100 vargar i Sverige vilket i så fall är det samma som gynnsam bevarande status.

I dag så har vi troligtvis mellan 350 – 400 vargar i Sverige. Detta antal är minst 250-300 vargar över vad som krävs i art och habitdirektivet för gynnsam bevarande status och stammen kommer dessutom att öka med ytterligare ca 14 procent. 

Nu kräver vi att beslutsfattare i frågan förklarar varför vi skall ha flera hundra vargar mer än vad vi behöver för att uppfylla kraven i art och habitatdirektivet. Man bör även informera varför man avser att skada landsbygdsbefolkningen och dess näringar som renskötsel, fårskötsel och jakt mer än nödvändigt.

Får vi inte en acceptabel förklaring på detta så kommer vi att organisera en landsomfattande eftersökstrejk på trafikskadat vilt med start första april 2013.  

Svenljungagruppen
Kjell Lennartsson, Thomas Ekberg, Urban Nilsson, Leif Andreasson, Thomas Persson, Mikael Fransson

                          SVENLJUNGAGRUPPEN.

Kortfattad information om vad vi står för.

Vi agerar i denna fråga för att vi fått insikt att en vargstam i fri tillväxt är en katastrof, ekonomiskt och socialt för en stor del av landsbygdens befolkning. Vi vill ha en levande landsbygd där människor trivs och utan problem kan bedriva sina näringar som fårskötsel, renskötsel, jakt, hästuppfödning etc.

 

Vi har följande mål med vårt arbete.

  • Ett tak på max 210 vargar i skandinavien och max 160 vargar i Sverige.
  • Att alla kostnader som vargen orsakar våra gröna näringar täcks av samhället och att finansiering finns för detta.
  • Att vargen skall göra så lite skada som möjligt på landsbygdsbefolkningen.

Vi vidtar följande för att nå målet.

  • Vi har startat Svenljunga eftersökstrejk på trafikskadat vilt. Strejken kommer att trappas upp tills vi får igenom våra krav. Vi strejkar för att sätta press på våra beslutsfattare så de tar tag i frågan. ( Utförligare information finns på bildspelet)
  • Vi är ute och föreläser om vargens extremt stora påverkan på våra gröna näringar och vargens stora tillväxt så att man förstår att det är viktigt att agera nu.
  • Vi informerar politiker om problemet.
  • Vi informerar journalister om problemet.
  • Vi försöker belysa och sammanställa de kostnader som vargen orsakar samhället.
  • Vi försöker belysa och sammanställa de kostnader som vargen orsakar våra gröna näringar.

 

 

 

 

 

Nytt Bildspel 20130120 + Vargatack i Sätila den 20130418

   

                                                

 

Klicka i fyrkanten till höger ovan för helskärm.

Går även att få HD kvalite 720p om ert bandbredd tillåter det.